sales@goeco.bio +48 884 081 111

Regulamin

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę, w tym dokonywania zakupów w Sklepie.

2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

1) Konto – zasoby teleinformatyczne w ramach Serwisu, do których dostęp Klienta możliwy jest po dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji oraz każdorazowym podaniu nazwy i hasła (logowanie).

2) Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych (w przypadku osób pomiędzy 13, a 17 rokiem życia do zawarcia jakiejkolwiek umowy niezbędne jest potwierdzenie ze strony jej prawnych opiekunów) albo osoba prawna, albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną;

4) Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: goeco.bio, za pośrednictwem której Klient może zawierać Umowę sprzedaży Towarów.

5) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Serwisu.

6) Sprzedawca – NOYRAS LIMITED z siedzibą pod adresem: 

 

NOYRAS LIMITEDCraven House40-44 Uxbridge RoadLondon W5 2BSWielka Brytania NIP PL 5263135088 Regon/CRN: 08402628

7) Towar – każda rzecz jaka została przedstawiona w Serwisie w celu jej sprzedaży.

8) Umowa sprzedaży Towaru – umowa sprzedaży dotycząca Towarów, zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Serwisu.

9) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) na zasadach określonych w Warunkach oraz za pośrednictwem Serwisu. Należy do nich zapewnienie Klientowi możliwości: (a) zawarcia Umowy sprzedaży Towaru za pośrednictwem Serwisu oraz (b) założenia oraz posiadania Konta. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest każdorazowo na czas nieoznaczony wraz z korzystaniem przez Klienta z funkcjonalności Serwisu, a w przypadku Konta wraz z Rejestracją.

10) Warunki/Regulamin– niniejszy dokument.

11) Trwały nośnik- materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2019 r. poz. 134).

12) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

13) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204ze zm.);
 2. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

3. Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. Ceny w Sklepie podawane w polskich złotych, w wysokości brutto (po doliczeniu ew. ceł, podatku VAT i innych podatków). Ceny te nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności-, o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania oferty (zamówienia), zgodnie z rozdziałem III Umowa sprzedaży towaru.

4. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający jego pozyskanie przez Klienta, odtworzenie i utrwalanie jego treści.

 

 1. Przedmiot Warunków.

1.1. Warunki regulują: (a) zasady zawierania Umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Serwisu oraz (b) zasady świadczenia za pośrednictwem Serwisu Usług.
 

 1. Zasady świadczenia Usług w Serwisie.

2.1. W ramach Serwisu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na zasadach określonych w Warunkach.

2.2. Korzystanie z Usługi możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

(a) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub (b) Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączona obsługą JavaScript i cookies, Safari 5 lub nowsze z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Opera 20 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript i cookies, minimalna rozdzielczość ekranu 1200x 800 pikseli.

2.3. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności w celu:

a) utrzymania sesji Klienta;

b) dostosowania Serwisu do potrzeb Klienta;

c) tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu oraz

d) w celach marketingowych Sprzedawcy.

2.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

2.5. Sprzedawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych. Powyższe będzie dokonywane po uprzednim powiadomieniu Klientów (np. poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na Konta i zawarcie komunikatu w Serwisie) oraz przez możliwie jak najkrótszy czas.

2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.

2.7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 2. Przedsiębiorca nie zapewnia, że publikowane opinie na temat Towarów  pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.
   

III. Usługi.

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 3. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
 4. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza ,,Zapytaj o produkt’’ wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientommożliwość zapytania o Towar jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.
 5. Klient posiadający Konto, po zalogowaniu się do niego,  ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 6. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
 7. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
 8. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.
 9. W przypadku Towarów, które są dostępne na zamówienie, Klient ma możliwość otrzymania powiadomienia, gdy Towar będzie już dostępny, za pośrednictwem Usługi ,,Produkt na zamówienie’’. Świadczenie Usługi jest możliwe poprzez wskazanie adresu e-mail, na który wysłane ma zostać powiadomienie. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zaznaczeniu opcji powiadomienia o dostępności Towaru, jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą kliknięcia przycisku ,,Wyślij”.
 10. Klient ma możliwość dodania Towarów do listy ,,Do schowka’’. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu Towarów do listy ,,Do schowka’’ jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Towarów z listy bądź zakończenia sesji przeglądarki przez Klienta.
 11. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 12. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 13. W odniesieniu do Usług, akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraźnie żąda aby świadczenie Usług rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, a Klient przyjmuje do wiadomości informację o utracie prawado odstąpienia od umowy z chwila jej pełnego wykonania przez Sprzedawcę.
 14. W ramach Sklepu Internetowego Towary, Usługi lub treści cyfrowe oferuje wyłącznie Sprzedawca. Osoby trzecie nie prowadzą sprzedaży Towarów w ramach Sklepu Internetowego.
 15. Sprzedawca nie przyznaje określonej widoczności Towarom ani nie nadaje określonej wagi wynikom wyszukiwania w wyszukiwarce Towarów udostępnionej w ramach Sklepu Internetowego. Sprzedawca udostępnia jedynie funkcję „sortowania” oraz „filtrowania” wyników wyszukiwania, a Klient może samodzielnie zdecydować o wyborze parametrów sortowania lub filtrowania wyników wyszukiwania wedle własnych preferencji.
   
 1. Umowa sprzedaży Towaru.

4.1. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta wraz z momentem naciśnięcia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej w ramach ścieżki zakupowej jako „KUP TERAZ”, a w przypadku płatności z wykorzystaniem systemu PAYPAL przez naciśnięcie funkcjonalności oznaczonej jako „Zapłać teraz”. Umowa nie obowiązuje w przypadku braku uiszczenia faktycznej płatności. Umowa może zostać zawarta tylko i wyłącznie za pośrednictwem Serwisu tj. z wykorzystaniem jego funkcjonalności. Przedmiot umowy zostanie określony na ostatnim etapie ścieżki zakupowej.

4.2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar bez wad prawnych i fizycznych. Gwarancji na Towar może ewentualnie udzielić tylko jego producent.

4.3. Dostarczenie Towaru zostanie zrealizowane nie później niż w terminie 30 (słownie trzydziestu) dni licząc od dnia, w którym otrzymano wynagrodzenie za Towar.

4.4. Towary są dostarczane przesyłką kurierską, a w przypadku zamówień hurtowych w sposób indywidualnie uzgodniony z Klientem. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane w czasie składania zamówienia. Obowiązuje brak ograniczeń w zakresie państw do jakich może zostać dokonana dostawa Towarów.

4.5. Płatność za Towary może zostać dokonana z wykorzystaniem metod wskazanych na początku procesu składania zamówienia. Cena Towaru powinna zostać uiszczona przez Klienta niezwłocznie wraz ze złożeniem zamówienia na dany Towar. Wszystkie płatności dokonywane są w walutach: złoty polski według kursu obowiązującego w banku obsługującym Klienta.

4.6. Wszelkie reklamacje dotyczące Towarów oraz ich dostawy należy składać na adres poczty elektronicznej sales@botanique.co.uk. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż jeden (1) miesiąc licząc od dnia jej doręczenia do Sprzedawcy. O wyniku reklamacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta.

 

 1. Odstąpienie od Umowy sprzedaży Towaru.

5.1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży Towaru jaka została zawarta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu, bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni (słownie: czternaście dni). Wskazany powyżej termin liczony jest od dnia, w którym nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru Klient będący Konsumentem może przesłać na adres poczty elektronicznej sales@botanique.co.uk lub adres korespondencyjny Sprzedawcy: NOYRAS LIMITED z siedzibą pod adresem: 
 

NOYRAS LIMITEDCraven House40-44 Uxbridge RoadLondon W5 2BSWielka Brytania NIP PL 5263135088 Regon/CRN: 08402628
 

5.2. Klient będący Konsumentem nie ponosi kosztów odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru Klient będący Konsumentem ponosi następujące koszty: (a) koszt zwrotu Towaru (zwrotnej przesyłki); (b) jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia dostępny w Serwisie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostarczenia Towaru.

5.3. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, z zastrzeżeniem że Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.4. Wzór przykładowego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru został umieszczony na stronie internetowej Serwisu (kliknij tutaj, aby pobrać dokument).

5.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i któremogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)  w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e)  w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)  w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

ł)  o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta;

m)  oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta;

n) w której przedmiotem świadczenia są książki.
 

 1. Rejestracja. Reklamacje dotyczące działania Serwisu oraz wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług.

6.1. W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z Usługi, Klient zobowiązany jest do: podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich, a także do zachowania w tajemnicy hasła do Konta oraz nieudostępniania go innym osobom.

6.2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za: (a) treść podanych przez siebie danych, (b) wybór hasła do Konta oraz (c) ujawnienie innym osobom swojego hasła do Konta.

6.3. Każda osoba, która dokonuje Rejestracji w imieniu posiadającej zdolność prawną jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej oświadcza, że jest w pełni uprawniona do zawarcia umowy o świadczenie Usług w imieniu i na rzecz w/w jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej.

6.4. W trakcie korzystania z Usługi Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi.

6.5. Nieprawidłowości, usterki lub przerwy w funkcjonowaniu Usługi lub niewłaściwą ich jakość Klient może zgłaszać na adres: sales@botanique.co.uk.

6.6. Za pośrednictwem Serwisu Sprzedawca umożliwia:

a) uzyskiwanie informacji o Serwisie,

b) przyjmowanie zgłoszeń, o których mowa w 6.5. powyżej

c) złożenie reklamacji dotyczącej działania Serwisu.

6.7. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego miesiąca (1) od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadamia Klienta.

6.8. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej nadania.

6.9. Każda ze Stron jest uprawniona wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług bez podania przyczyn i z zachowaniem 3 - dniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed wypowiedzeniem Umowy. Nie istnieje minimalny okres, przez który Umowa nie może być wypowiedziana.

6.10. Sprzedawca, chcąc wypowiedzieć Umowę z terminem podanym w 5.9. powyżej, poinformuje o tym Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji.

6.11. Klient wypowiada Umowę, z terminem podanym w 5.9. powyżej, poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu, w ramach panelu administracyjnego Konta, dyspozycji jego usunięcia.

 

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność świadczenia z Umową sprzedaży na zasadach ogólnych wskazanych w paragrafie 11 Regulaminu, na zasadach wskazanych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta oraz w art., 471 i n. Kodeksu Cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu utraconych korzyści i szkód pośrednich jest wyłączona.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta nie będącego Konsumentem jest ograniczona w każdym przypadku, bez względu na podstawę prawną odpowiedzialności, do kwoty stanowiącej równowartość zakupionego Towaru.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem na zasadach wskazanych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą na zasadach wskazanych w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego.
 6. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:

NOYRAS LIMITEDCraven House40-44 Uxbridge RoadLondon W5 2BSWielka BrytaniaNIP PL 5263135088Regon/CRN: 08402628

 

lub na adres: sales@goeco.bio

7.7. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 6.

7.8. Wady towarów (reklamacje) można składać między innymi z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.goeco.biolub w formie pisemnej na adres:NOYRAS LIMITEDCraven House40-44 Uxbridge RoadLondon W5 2BSWielka BrytaniaNIP PL 5263135088Regon/CRN: 08402628

7.9. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:
a) nr faktury wystawionej w odniesieniu do towaru, którego dotyczy reklamacja.

b) opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła.

c) czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji

- przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji., Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 2. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednakniż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

VIII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

IX. Postanowienia końcowe.

9.1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszych Warunków w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Warunków. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całej treści Warunków.

9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Anglii i Walii.

9.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje o zmianie Warunków Klienta w treści wiadomości jaka zostanie przesłana na Konto Klienta lub jego adres e-mail. W razie braku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Klienta, w trybie przewidzianym w Warunkach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zmiany Warunków uważa się, że zmiana została zaakceptowana. Żadna zmiana Warunków nie może mieć wpływu na zawarte przed momentem jej ogłoszenia oraz zastosowania Umowy sprzedaży Towarów.

9.4. Aktualna treść Warunków w języku polskim jest publikowana na stronie internetowej goeco.bio w sposób umożliwiający jego przechowywanie (utrwalanie) i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

9.5. Strony wyłączają stosowanie „Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.”

9.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023r.