Regulamin sklepu
Definicje:
1) Konto – zasoby teleinformatyczne w ramach Serwisu, do których dostęp Klienta możliwy jest po dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji oraz każdorazowym podaniu nazwy i hasła (logowanie).
2) Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych (w przypadku osób pomiędzy 13, a 17 rokiem życia do zawarcia jakiejkolwiek umowy niezbędne jest potwierdzenie ze strony jej prawnych opiekunów) albo osoba prawna, albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną;
4) Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: goeco.bio, za pośrednictwem której Klient może zawierać Umowę sprzedaży Towarów.
5) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Serwisu.
6) Sprzedawca – NOYRAS LIMITED z siedzibą pod adresem: 

NOYRAS LTD 

20 Kentish Town Road, Grand Union Hous

NW1 9NX LONDON, United Kingdom


7) Towar – każda rzecz jaka została przedstawiona w Serwisie w celu jej sprzedaży.
8) Umowa sprzedaży Towaru – umowa sprzedaży dotycząca Towarów, zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Serwisu.
9) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Warunkach oraz za pośrednictwem Serwisu. Należy do nich zapewnienie Klientowi możliwości: (a) zawarcia Umowy sprzedaży Towaru za pośrednictwem Serwisu oraz (b) założenia oraz posiadania Konta. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest każdorazowo na czas nieoznaczony wraz z korzystaniem przez Klienta z funkcjonalności Serwisu, a w przypadku Konta wraz z Rejestracją.
10) Warunki – niniejszy dokument.
I. Przedmiot Warunków.
1.1. Warunki regulują: (a) zasady zawierania Umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Serwisu oraz (b) zasady świadczenia za pośrednictwem Serwisu Usług.
II. Zasady świadczenia Usług w Serwisie.
2.1. W ramach Serwisu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na zasadach określonych w Warunkach.
2.2. Korzystanie z Usługi możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
(a) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub (b) Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączona obsługą JavaScript i cookies, Safari 5 lub nowsze z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Opera 20 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript i cookies, minimalna rozdzielczość ekranu 1200x 800 pikseli.


2.3. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności w celu:
a) utrzymania sesji Klienta;
b) dostosowania Serwisu do potrzeb Klienta;
c) tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu oraz
d) w celach marketingowych Sprzedawcy.
2.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
2.5. Sprzedawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych. Powyższe będzie dokonywane po uprzednim powiadomieniu Klientów (np. poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na Konta i zawarcie komunikatu w Serwisie) oraz przez możliwie jak najkrótszy czas.
2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
III. Umowa sprzedaży Towaru.
3.1. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta wraz z momentem naciśnięcia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej w ramach ścieżki zakupowej jako „KUP TERAZ”, a w przypadku płatności z wykorzystaniem systemu PAYPAL przez naciśnięcie funkcjonalności oznaczonej jako „Zapłać teraz”. Umowa nie obowiązuje w przypadku braku uiszczenia faktycznej płatności. Umowa może zostać zawarta tylko i wyłącznie za pośrednictwem Serwisu tj. z wykorzystaniem jego funkcjonalności. Przedmiot umowy zostanie określony na ostatnim etapie ścieżki zakupowej.
3.2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar bez wad prawnych i fizycznych. Gwarancji na Towar może ewentualnie udzielić tylko jego producent.
3.3. Dostarczenie Towaru zostanie zrealizowane nie później niż w terminie 30 (słownie trzydziestu) dni licząc od dnia, w którym otrzymano wynagrodzenie za Towar.
3.4. Towary są dostarczane przesyłką kurierską, a w przypadku zamówień hurtowych w sposób indywidualnie uzgodniony z Klientem. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane w czasie składania zamówienia. Obowiązuje brak ograniczeń w zakresie państw do jakich może zostać dokonana dostawa Towarów.
3.5. Płatność za Towary może zostać dokonana z wykorzystaniem metod wskazanych na początku procesu składania zamówienia. Cena Towaru powinna zostać uiszczona przez Klienta niezwłocznie wraz ze złożeniem zamówienia na dany Towar. Wszystkie płatności dokonywane są w walutach: złoty polski według kursu obowiązującego w banku obsługującym Klienta.
3.6. Wszelkie reklamacje dotyczące Towarów oraz ich dostawy należy składać na adres poczty elektronicznej sales@botanique.co.uk. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż jeden (1) miesiąc licząc od dnia jej doręczenia do Sprzedawcy. O wyniku reklamacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta.


IV. Odstąpienie od Umowy sprzedaży Towaru.
4.1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży Towaru jaka została zawarta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu, bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni (słownie: czternaście dni). Wskazany powyżej termin liczony jest od dnia, w którym nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru Klient będący Konsumentem może przesłać na adres poczty elektronicznej sales@botanique.co.uk lub adres korespondencyjny Sprzedawcy: NOYRAS LIMITED z siedzibą pod adresem: 

NOYRAS LTD 

20 Kentish Town Road, Grand Union Hous

NW1 9NX LONDON, United Kingdom


4.2. Klient będący Konsumentem nie ponosi kosztów odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru Klient będący Konsumentem ponosi następujące koszty: (a) koszt zwrotu Towaru (zwrotnej przesyłki); (b) jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia dostępny w Serwisie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostarczenia Towaru.
4.3. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, z zastrzeżeniem że Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4.4. Wzór przykładowego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru został umieszczony na stronie internetowej Serwisu (kliknij tutaj, aby pobrać dokument).
4.5. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia Sprzedawcy jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
V. Rejestracja. Reklamacje dotyczące działania Serwisu oraz wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług.
5.1. W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z Usługi, Klient zobowiązany jest do: podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich, a także do zachowania w tajemnicy hasła do Konta oraz nieudostępniania go innym osobom.
5.2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za: (a) treść podanych przez siebie danych, (b) wybór hasła do Konta oraz (c) ujawnienie innym osobom swojego hasła do Konta.
5.3. Każda osoba, która dokonuje Rejestracji w imieniu posiadającej zdolność prawną jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej oświadcza, że jest w pełni uprawniona do zawarcia umowy o świadczenie Usług w imieniu i na rzecz w/w jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej.
5.4. W trakcie korzystania z Usługi Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi.
5.5. Nieprawidłowości, usterki lub przerwy w funkcjonowaniu Usługi lub niewłaściwą ich jakość Klient może zgłaszać na adres: sales@botanique.co.uk.
5.6. Za pośrednictwem Serwisu Sprzedawca umożliwia:
a) uzyskiwanie informacji o Serwisie,
b) przyjmowanie zgłoszeń, o których mowa w 5.5. powyżej
c) złożenie reklamacji dotyczącej działania Serwisu.
5.7. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego miesiąca (1) od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadamia Klienta.
5.8. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej nadania.
5.9. Każda ze Stron jest uprawniona wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług bez podania przyczyn i z zachowaniem 3 - dniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed wypowiedzeniem Umowy. Nie istnieje minimalny okres, przez który Umowa nie może być wypowiedziana.
5.10. Sprzedawca, chcąc wypowiedzieć Umowę z terminem podanym w 5.9. powyżej, poinformuje o tym Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji.
5.11. Klient wypowiada Umowę, z terminem podanym w 5.9. powyżej, poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu, w ramach panelu administracyjnego Konta, dyspozycji jego usunięcia.
VI. Postanowienia końcowe.
6.1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszych Warunków w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Warunków. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całej treści Warunków.
6.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Anglii i Walii.
6.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje o zmianie Warunków Klienta w treści wiadomości jaka zostanie przesłana na Konto Klienta lub jego adres e-mail. W razie braku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Klienta, w trybie przewidzianym w Warunkach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zmiany Warunków uważa się, że zmiana została zaakceptowana. Żadna zmiana Warunków nie może mieć wpływu na zawarte przed momentem jej ogłoszenia oraz zastosowania Umowy sprzedaży Towarów.
6.4. Aktualna treść Warunków w języku polskim jest publikowana na stronie internetowej goeco.bio w sposób umożliwiający jego przechowywanie (utrwalanie) i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
6.5. Strony wyłączają stosowanie „Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.”
6.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2015 r.

 

Terms & Conditions
Terms used herein carry the following meanings:
1) Account – ICT resources within the Website which the Client may access following one-time Registration, and upon providing, in each case, the name and password (logging in).
2) Consumer – any natural person who, in contracts concluded within the Website, is acting for purposes which are outside his trade, business, craft or profession.
3) Client - (a) a natural person above 18 years of age (in the case of persons at the age of 13-17, every activity within the Website requires a confirmation of his or her legal guardian), (b) an unincorporated organisational entity that has been endowed with legal capacity on the basis of separate provisions or (c) a legal person using the Website.
4) Website – an Internet website available at address goeco.bio which enables Clients to conclude Product sale agreement.
5) Registration – a one-time action which consists in creating an Account by the Client with the use of an administration panel provided by the Seller on the Website.
6) Seller - NOYRAS LIMITED with its registered seat at:

NOYRAS LTD 

20 Kentish Town Road, Grand Union Hous

NW1 9NX LONDON, United Kingdom

.
7) Product/s - any tangible movable item which is presented (within the Website) to be sold.
8) Product sale agreement – Product sale contract, concluded between the Seller and the Client within the Website.
9) Service – a service provided by electronic means by the Seller on terms and conditions provided for in the Terms of Use and within the Website which consist in i.a.: (a) making it possible for the Client to conclude the Product sale agreement with the Seller, and (b) providing the Client with an Account.
I. General Provisions
1.1. These Terms of Use set forth: (a) the conditions for selling the Products and (b) the rules governing the provision of Services within the Website.
II. Scope and Conditions for Using the Website.
2.1. The Seller undertakes to provide the Service within the Website in the scope and on terms and conditions specified in these Terms of Use.
2.2. The Service may be used on condition that the ICT system used by the Client meets the following minimum technical requirements:
(a) Internet Explorer version 9.0 or newer with enabled JavaScript and cookies or (b) Mozilla Firefox version 22.0 or newer with enabled JavaScript and cookies, Google Chrome version 30 or newer with enabled JavaScript and cookies, Safari 5 or newer with enabled JavaScript and cookies, Opera 20 or newer with enabled JavaScript and cookies, minimum display resolution 1200x800 pixels.
2.3. The Seller uses cookies solely for the purpose of collecting information connected with the use of the Website, including in particular in order to:
a) maintain the Client’s session;
b) adapt the Website to the needs of the Client;
c) create the statistics concerning the traffic on subpages of the Website, and
d) use such information for marketing purposes of the Seller.
2.4. The Seller reserves the right to technically modify the manner in which the Service is provided in compliance with the scope and conditions resulting from the authorisations held by the Seller, and also in accordance with the technical capabilities of the Seller without compromising the quality and with no influence on the scope of rights and obligations of the Parties.
2.5. The Seller in entitled to periodically suspend the provision of Services on the Website in relation to all or some of the Accounts in connection with carrying out necessary maintenance. The maintenance will be carried out upon prior notification to the Client (e.g. by way of sending an appropriate message to the Accounts and publishing an announcement on the Website) and for the shortest time possible.
2.6. In order to assure the safety of transferring messages connected with the Service provided, the Seller undertakes technical and organisational measures which are adequate for the level of risk to the safety of the Service.
III. Product sale agreement.
3.1. A Product sale agreement is concluded upon the Client clicking a functionality marked in the path to purchase as “BUY NOW”, and in the case of purchase through the PAYPAL system, upon clicking a functionality marked as “Pay now”. The agreement does not apply in the case of failure to make the actual payment. The agreement may be concluded solely and exclusively via the Website, i.e. using Website functionalities. The subject matter of the agreement will be specified at the last stage of the path to purchase.
3.2. The Seller is obliged to deliver the Product without any legal and physical defects. The warranty on Product might be granted only by the producer of Product.
3.3. The Product will be delivered not later than 30 (thirty) business days following the day on which the payment for the Product was obtained.
3.4. The Products are delivered by courier or in the way individually agreed (in case of wholesale order). Any additional costs, including in particular the costs of delivery will be explicitly indicated at the time of placing an order. There are no restrictions as regards the destination of Product delivery.
3.5. Payment for the Products may be made using the methods indicated at the beginning of the order making process. The Client should pay the Product price immediately upon making an order for a given Product. All payments are made in pound sterling (£), US dollar or EURO at the exchange rate applicable at the Client’s bank.
3.6. In the case of any possible non-compliance of the Product with the Product sale agreement, the Client may submit a complaint to the address: sales@botanique.co.uk. The complaint shall be examined by the Seller within one (1) month from the delivery of it to the Seller. The Client will be promptly informed of the results of this procedure.
IV. Withdrawal from the Product sale agreement.
4.1. The Consumer may withdraw from the Product sale agreement concluded with the Seller via the Website without giving any reason by submitting an appropriate statement within 14 days (fourteen days) to: sales@botanique.co.uk or NOYRAS LIMITED

NOYRAS LTD 

20 Kentish Town Road, Grand Union Hous

NW1 9NX LONDON, United Kingdom

. This time-limit is calculated from the day the Consumer became the owner of the Product.
4.2. The Consumer will not cover the costs of withdrawal from the Product sale agreement subject to the following sentence. In the case of withdrawal from the Product sale agreement, the Consumer will cover the following costs: (a) the cost of returning the Product (return shipment); (b) if the Consumer selects a manner of Product delivery other than the least expensive ordinary manner of delivery available on the Website, the Seller is not obliged to reimburse the Consumer for any additional costs incurred by the Consumer.
4.3. The Seller undertakes to immediately, not later than within 14 days from the day of receiving the Consumer’s statement of withdrawal from the Product sale agreement concluded with the Seller, reimburse the Consumer for any and all payments made by the Consumer with the use of the same method of payment as applied by the Consumer, with a proviso that the Seller is entitled to suspend reimbursement of payments obtained from the Consumer until the Seller receives the Product back or the Consumer submits a confirmation of shipping the Product, depending on which of the events occurs earlier.
4.4. A form of the statement of withdrawal from the Product sale agreement is available on the Website (click here to download the document).
4.5. The above mentioned right of withdrawal shall not apply to the supply of sealed goods which are not suitable for return due to health protection or hygiene reasons and were unsealed after delivery.
V. Registration. Complaints regarding the Website and
V.1. During the Registration and while using the Service, the Client is obliged to provide true, accurate and current data that is not misleading and does not infringe the rights of third parties and to keep the password to Account confidential and not to disclose it to others.
V.2. The Client has exclusive liability for the: (a) contents of the data provided by the Client, as well as for (b) the choice of the password to Account and (c) the disclosure of the Account’s password to third parties.
V.3. Every person who completes the Registration on behalf of an organisational entity with legal capacity (e.g. registered partnership, limited partnership) or a legal person (e.g. limited liability company, joint-stock company), as well as on behalf of a civil law partnership, states and declares that he or she is fully authorised to conclude the Agreement on behalf and in the name of this organisational entity, legal person or civil law partnership.
V.4. In the course of using the Service, the Client is obliged to immediately notify the Seller of any irregularities, faults or interruptions in the functioning of the Website and poor quality of the Service.
V.5. Any irregularities, faults or interruptions in the functioning of the Service or its poor quality may be reported by the Client at the following address: sales@botanique.co.uk.
V.6. Through the Website, the Seller enables the following:
a) obtaining of information about the Website,
b) receipt of the reports referred to in 5.5 above,
c) lodging of a complaint.
V.7. The Client has the right to lodge a complaint within one month (1) from the date on which the Service was performed improperly. A complaint submitted after the period specified in the first sentence shall not be examined, of which the Seller shall immediately notify the Client.
V.8. A complaint may be submitted in writing or by other means of remote communication, including by e-mail, unless prevented by technical capabilities. The Seller reserves the right to interfere with the Account of the Client to the extent necessary to correct the disruption or problem in the functioning of the Account or the Website. The date of submission of a complaint is the date of its receipt by the Seller.
V.9. Each Party shall be entitled to terminate the Agreement without giving the reasons, subject to a 3-day notice period effective at the end of the calendar month in which the notice period ends, without prejudice to the rights acquired by the other Party prior to the termination of the Agreement. There is no minimum period during which the Agreement may not be terminated.
V.10. If the Seller wishes to terminate the Agreement subject to the notice period specified in 5.9. above, it shall notify the Client at the e-mail address given by them during Registration.
V.11. Termination of the Agreement by the Client subject to the notice period specified in 5.9. above is effected by them by deletion of the relevant Account, which involves making a request for its deletion in the Account’s administration panel.
VI. Final provisions.
VI.1. Deeming any of the provisions of these Terms of Use invalid or unenforceable in accordance with the law shall not affect the validity or enforceability of the remaining provisions hereof. The invalid provision shall be replaced with a provision which is closest to the objective of the invalid provision and these Terms of Use in general.
VI.2. Any matters not provided for herein shall be governed by the laws in force in the territory of the England and Wales.
VI.3. The Seller reserves the right to change these Terms of Use at any time. In this case, the Seller shall notify the Client of the change in the body of the message that will be sent to the Account or e-mail of the Client. In the absence of termination of the Services agreement by the Client in the manner provided for in these Terms of Use within 14 days of receipt of the change notification, such a change shall be deemed accepted.
VI.4. The current wording of the Terms of Use in the English language is published on goeco.bio in a way that enables their storage (recording) and multiple display in the ordinary course of operations.
VI.5. The parties exclude the application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.
VI.6. These Terms of Use come into force on 01.03.2015.